Odpowiedz 
Merry Christmas in the United Kingdom
12-13-2008, 02:46 PM
Post: #1
Merry Christmas in the United Kingdom
Christmas cards

The custom of sending Christmas cards started in Britain in 1840 when the first 'Penny Post' public postal deliveries began. Traditionally, Christmas cards showed religious pictures - Mary, Joseph and baby Jesus, or other parts of the Christmas story. Today, pictures are often jokes, winter pictures, Father Christmas, or romantic scenes of life in past times. Cards have been made with luxurious ribbons, silks, satins, and fringe to shapes, metal, puzzles, and even ones that make noise.
Louis Prang, a German immigrant, first began printing Christmas cards in the United States in 1874.

Zwyczaj wysyłania kartkach świątecznych w Wielkiej Brytanii rozpoczął się w 1840, kiedy pierwszy "Penny Post" rozwinął publiczne usługi pocztowe. Tradycyjnie, na tych kartkach pokazywane były obrazy religijne - Maryję, Józefa i Dzieciątko Jezus, lub inne obrazy z okresu świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj, są to zdjęcia, żartobliwe sceny, zdjęcia zimy, Święty Mikołaj, lub romantyczne sceny z życia w minionych okresach. Kartki dawniej były wykonane z luksusowych wstążek, jedwabiu, satyny lub frędzli dopasowanych do kształtu, metalu, zawierały zagadki, a nawet takie, które śpiewały głośno.
W Stanach Zjednoczonych, Louis Prang, niemiecki emigrant, po raz pierwszy rozpoczął drukowanie kartek świątecznych w 1874r.


[Obrazek: vintage-christmas-card-baby-jesus-2.jpg]

[Obrazek: 468slide1.jpg]

Duszek
Odpowiedz cytując ten post
Sponsor
12-13-2008, 02:49 PM
Post: #2
Mince pie
Mince pie

Mince pies have been eaten as part of a traditional British Christmas since as long ago as the 16th century. It originaly was made with chopped partriges, pheasants, hares. Still later, cooks added suet, sugar, apples, treackle, raisins, currants, and spices to the recipe. The first pies were rectagle in shape to represent the manger. The latticework crust was a symbol for the hayrack. Eating mince pie was supposed to bring good luck. For extra good luck, people would eat one pie a day between Christmas and Twelfth Night.

Mielone mięso drobiowe było jedzone jako tradycyjne danie Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii już w 16 wieku. Pierwotnie było to siekane mięso z kuropatwy, bażantów, zająców. Później dodawano do gotowania łój, cukier, jabłka, melasę, rodzynki, porzeczki i przyprawy według przepisu. Pierwsze wypieki miały prostokątny kształt przypominający żłób. Skórka takiego ciasta ułożona była w formie kratownicy przypominające szczebelki w żłobie na siano. Jedzenie takiego ciasta miało przynieść powodzenie. Najlepiej było, jak placek był jedzony między Świętami a 12 w nocy.

[Obrazek: SuperStock_1527R-699051.jpg]
[Obrazek: Mince%20pie.jpg]

Duszek
Odpowiedz cytując ten post
12-13-2008, 03:01 PM
Post: #3
Reindeer - Rudolph
Reindeer

Until the 19 century, St. Nicholas had ridden on a donkey, on a horse, or in the sky chariot drawn by horses. Reingeers became famous because of Dr. Clement Moore's poem of1823, in which were introduced as the animals who pull Santa's sleigh.. The anonymously-published poem "A Visit from St. Nicholas" (also known as "The Night Before Christmas") is largely credited for the contemporary Christmas lore, including the eight flying reindeer and their names: Dasher,Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder and Blitzen

Do 19 wieku Św. Mikołaj na ośle, koniu albo na rydwanie zaprzężonym w konie sunął po niebie. Renifery stały się znane dzięki poematowi Dr. Clement Moore's z 1823 roku w którym ukazał zwierzęta ciągnące sanie Św. Mikołaja. Anonimowy wydawca poematu „Wizyta u Św. Mikołaja” (znanego również jako „Noc przed Świętami Bożego Narodzenia”) jest największą ówczesną kreacją Świąt wliczając w to osiem latających reniferów mających własne imiona. Dasher,Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder and Blitzen


[Obrazek: santa_reindeer.jpg]


Rudolph

Rudolph's story was originally written in verse by Robert L. May for the Montgomery Ward chain of department stores in 1939 , and published as a book to be given to children in the store at Christmas time. According to this story, Rudolph was the son of Donder, and was born with a glowing red nose, which made him a social outcast among the other reindeer. However, one of the Christmas Eve it was too foggy for Santa Claus to make his flight around the world. Santa noticed Rudolph's nose, and decided it could be a makeshift lamp to guide his sleigh. Since then, Rudolph is said to be a permanent member of Santa's team.

Historia o Rudolfie została pierwotnie napisana przez Roberta L. Maja dla sieci domów towarowych Montgomery Ward w 1939 r. i opublikowana jako książka i rozdawana była dzieciom w magazynie w okresie Bożego Narodzenia. Według tej historii, Rudolf syn Donder, urodził się z rozżarzonym czerwonym nosem, który uczynił go wyrzutkiem społecznym wśród innych reniferów. Jednak, w jedną z Wigilii było zbyt mglisto dla podniebnej podróży Św. Mikołaja dookoła świata. Św. Mikołaj zauważył świecący nos Rudolfa i postanowił, że będzie on przewodnikiem jego sani. Od tamtej pory, Rudolf mówi się, że jest stałym członkiem zespołu Św. Mikołaja.

[Obrazek: rudolph_and_gang.jpg]

Duszek
Odpowiedz cytując ten post
12-13-2008, 03:08 PM
Post: #4
Ornaments
Ornaments


The first Christmas tree ornaments were made at home with available materials. Some of these included fruits, gilded nuts, gingerbread figures, and paper roses. Later, beautifully colored glass balls replaced the fruits. Everyone knows ornaments began in Germany in the 15th century but no one seems to know why. Who was the first person who first decided to put a tree in their home and decorate it?
Most people believe that the tree became a symbol of the hope of spring and all of the new growth and regeneration and why people began by decorating trees with nuts and fruits.
When we look at the evolution of the ornament over time, one thing is clear. It is about light.
More and more items with reflective surfaces were used: shiny ornaments, tinsel, metalic surfaces, lights and of course, a star on top. This makes sense when we think about winters harshness.

Początkowo choinkowe ozdoby były wykonywane w domu z dostępnych materiałów. Były to owoce, pozłacane orzeszki, figurki z pierników i papierowe róże. Później owoce zastąpiły kolorowe bańki. Każdy wie, że te ozdoby wzięły początek w XV wieku w Niemczech ale nikt nie zastanawia, dlaczego. Kto był pierwszą osobą, która zdecydowała się umieścić pierwsze drzewa w ich domu i ozdobić je?
Większość ludzi wierzy, że drzewo stało się symbolem nadziei na wiosnę i wszystkich możliwości i sił twórczych i oto dlaczego ludzie zaczęli zdobić drzewa orzechami i owocami. Gdy spojrzymy na ewolucję z ornamentem z biegiem czasu, jedna rzecz jest jasna. Chodzi o światło.
Wytwarzano coraz więcej przedmiotów o powierzchni odbijającej światło: błyszczące ozdoby, blichtr, metalicznej powierzchni, światła i oczywiście gwiazda na górze. Ma to sens, gdy myślimy o zgryźliwość zimy.


[Obrazek: christmas-ornaments-1.jpg]

[Obrazek: rottweiler_christmas_ornaments.jpg]

[Obrazek: antique-blown-glass-christmas-ornaments.jpg]

Duszek
Odpowiedz cytując ten post
12-13-2008, 03:12 PM
Post: #5
Christmas Stocking
Stockings

The custom of hanging stockings on Christmas Eve began in 300A.D., when a young bishop in Asia Minor became famous for his kindness to others. Later known as Saint Nicholas, the bishop often left gifts for people, but didn`t wait for thanks. One night, he climbed onto a rooftop and dropped a gift down the chimney. The gift fell into a stocking that had been hung to dry.
Through the years, children began leaving things, from wooden shoes to stockings, to be filled with goodies on Christmas Eve by the generous fellow who is known to us today as Santa Claus.

Zwyczaj wieszania skarpetek w Wigilię Bożego Narodzenia zapoczątkowany był w 300 roku naszej ery, kiedy to młody biskup z Azji Mniejszej słynny był z życzliwości do innych ludzi. Później znany był jako Św. Mikołaj ponieważ rozdawał prezenty nie oczekując wzajemności a nawet podziękowania. Pewnej nocy ów słynny młody człowiek wspiął się na dach i wrzucił przez komin prezenty, które wpadły do skarpetek, które suszyły się przy kominku. I tak przez lata dzieci pozostawiają rzeczy, os drewnianych butów aż po skarpety w nadziei napełnienia ich przez Świętego Mikołaja innymi przedmiotami we wigilię Bożego Narodzenia.

[Obrazek: new-improved-christmas-stockings.jpg]

Duszek
Odpowiedz cytując ten post
12-13-2008, 03:28 PM
Post: #6
It is one of the legends of the Christmas Stocking
It is one of the legends of the Christmas Stocking

There was nobleman whose wife had died of an illness leaving the nobleman and his three daughters in despair. After losing all his money in useless and bad inventions the family had to move into a peasant's cottage, where the daughters did their own cooking, sewing and cleaning.

Był szlachcic, którego żona zmarła pozostawiając go i jego trzy córki w rozpaczy. Po stracie wszystkich pieniędzy w bezużytecznych i złych lokatach cała rodzina musiała przeprowadzić się do chłopskiej chaty, gdzie córki nie miały już służących do gotowania, szycia oraz sprzątania.

When it came time for the daughters to marry, the father became even more depressed as his daughters could not marry without dowries, money and property given to the new husband's family. One night after the daughters had washed out their clothing they hung their stockings over the fireplace to dry. That night Saint Nicholas, knowing the despair of the father, stopped by the nobleman's house. Looking in the window Saint Nicholas saw that the family had gone to bed. He also noticed the daughters stockings. Inspiration struck Saint Nicholas and he took three small bags of gold from his pouch and threw them one by one down the chimney and they landed in the stockings.

Ojciec stawał się coraz bardziej przygnębiony, gdy nadszedł czas, aby córki mogły wyjść za mąż, a nie mając posagu, pieniędzy i majątku nie mogły liczyć na dobrą partię. Pewnej nocy córki wyprały swoje ubrania, rozwiesiły je a pończochy powiesiły nad kominkiem aby wyschły. Tej nocy Święty Mikołaj, znając rozpacz ojca, zatrzymał się przed domem szlachcica. Patrząc w okno zauważył, że rodzina poszła spać. Zauważył również pończochy córek. Wówczas wpadł na pomysł i wziął trzy małe worki złota z jego podarunków i wrzucił je jeden po drugim w dół komina, worki te wylądowały w każdej z pończoch.

The next morning when the daughters awoke they found their stockings contained enough gold for them to get married. The nobleman was able to see his three daughters marry and he lived a long and happy life.

Następnego ranka córki obudziły się, znalazły złoto w pończochach, a było go na tyle, że mogły wyjść za mąż. Szlachcic wydał za mąż jego trzy córki i żył długo i szczęśliwie.


[Obrazek: 61vN%2Be7BIDL._SL500_.jpg]

Children all over the world continue the tradition of hanging Christmas stockings. In some countries children have similar customs, in France the children place their shoes by the fireplace, a tradition dating back to when children wore wooden peasant shoes. In Holland the children fill their shoes with hay and a carrot for the horse of Sintirklass. In Hungary children shine their shoes before putting them near the door or a window sill. Italian children leave their shoes out the night before Epiphany, January 5, for La Befana the good witch. And in Puerto Rico children put greens and flowers in small boxes and place them under their beds for the camels of the Three Kings.

Dzieci na całym świecie kontynuują tradycję Świąt Bożego Narodzenia wieszając pończochy lub skarpety nad kominkiem. W niektórych krajach dzieci mają podobne tradycje, we Francji dzieci stawiają ich buty przy ognisku, tradycja ta sięga czasów, kiedy dzieci chłopskie nosiły drewniane buty. W Holandii dzieci wypełniają swoje buty sianem i marchwią dla konia Sintirklass. Na Węgrzech dzieci czyszczą ich buty na wysoki połysk przed postawieniem ich w pobliżu drzwi lub parapetu okna. Włoskie dzieci wyrzucają swoje buty w nocy przed Objawieniem Pańskim, 5 stycznia dla dobrej Wiedźmy, La Befana. Natomiast w Puerto Rico dzieci układają zieleń i kwiaty w małych pudełkach i umieszczają je pod swoim łóżkiem dla wielbłądów, które towarzyszyły Trzem Królom.

[Obrazek: christmas-stockings.jpg]

Duszek
Odpowiedz cytując ten post
Sponsor
12-16-2008, 03:55 PM
Post: #7
Christmas carols - linki
http://music.download.com

http://music.allofmp3.com...9/preview.shtml

http://christmasmpfree.com/index.html

http://www.emp3world.com/...hristmas%20Tree

http://www.noradsanta.org/en/downloads.php

http://feelslikechristmas.com/index.html

Duszek
Odpowiedz cytując ten post
07-31-2014, 08:26 AM
Post: #8
RE: Merry Christmas in the United Kingdom
Ciekawe te zwyczaje, zwłaszcza ciekawa jest historia Rudolfa Smile
______
rozjaśnia mnie italux
Odpowiedz cytując ten post
09-11-2014, 02:36 PM
Post: #9
RE: Merry Christmas in the United Kingdom
Rudolf to mój ulubieniecSmile
Odpowiedz cytując ten post
09-29-2014, 11:12 AM
Post: #10
RE: Merry Christmas in the United Kingdom
Strasznie podoba mi się atmosfera świat, np w Lodynie, gdzie miałem okazję rok temu przezimować.
Odpowiedz cytując ten post
05-25-2016, 10:29 AM
Post: #11
RE: Merry Christmas in the United Kingdom
Każde państwo posiada jakieś niepowtarzalne i ciekawe zwyczaje, fajnie jest je poznawać.
Odpowiedz cytując ten post
Sponsor
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości